boneska

72 teksty – auto­rem jest bo­nes­ka.

Wygląda na to że reżyser mo­jego życia gdzieś zachlał a sce­narzys­ta jest na wie­cznym ha­ju ,nie możli­wym jest by tak mar­ne przed­sta­wienie od­gry­wało kluczową rolę w moim życiu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2014, 10:03

KOŚCIÓŁ- ogólnie dostępna sce­na od­gry­wania po­pulis­tycznej tragikomedii. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 listopada 2014, 19:12

Każdy wrak za­kot­wiczo­ny na dnie cze­ka na ra­tow­niczy holownik. 

myśl • 25 maja 2014, 18:33

Kim jes­tem przy­jacielu, że widząc me cier­pienie od­wra­casz głowę,a łzy spra­wiają że przy­mykasz oczy? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 maja 2014, 17:11

Przy­jacielu sprze­dając mi prze­cedzo­ne piękne słowa, mniemam iż mam ku­pić dobrą bajkę, a prze­cież scien­ce fic­tion dob­rze sprze­daje się je­dynie w kinach! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 marca 2014, 19:58

W kon­taktach z no­wo poz­na­nymi ko­bieta­mi nie kieruj się chu­jem, tyl­ko za­sadą og­ra­niczo­nego zaufania.

z po­ważaniem Mrs.Condom 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2014, 18:06

Życie co po chwi­le ko­pie mnie w dupę,wyjąc z bólu pa­dam na ko­lana, po mi­mo to zbieram resztki sił ogar­niam myśli i ze zdwo­joną siłą wy­mie­rzyć mu cios pros­to w mordę...

... przyj­dzie ten cza­su gdy obiorę swą ulu­bioną po­zycję- na górze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2014, 19:35

Jes­teś...niczym swędzący strup, usunąć nie można by nie do­puścić do jątrze­nia się ra­ny a cze­kanie aż sam od­padnie nie miłosier­nie się dłuży a przy każdym przy­pad­ko­wym dot­knięciu wy­wołuje ból. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2014, 21:03

Z upływem cza­su z każde­go jed­ne­go gno­ja nie wyj­dzie nic więcej jak tyl­ko ku­pa obornika. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2014, 17:37

...są rzeczy na które już wpływu nie ma­my,olać ich się nie da ale trze­ba nau­czyć się koło nich żyć-BY ŻYĆ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2014, 05:31

boneska

Prostolinijność, inteligencji nie ujmuje.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

boneska

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2014, 10:03boneska do­dał no­wy tek­st Wygląda na to że [...]

14 listopada 2014, 23:12wdech sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ- ogólnie dostępna sce­na [...]

14 listopada 2014, 20:18boneska sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ- ogólnie dostępna sce­na [...]

14 listopada 2014, 19:44wdech sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ- ogólnie dostępna sce­na [...]

14 listopada 2014, 19:12boneska do­dał no­wy tek­st KOŚCIÓŁ- ogólnie dostępna sce­na [...]